Zavolejte nám +420 228 227 714 | Po - Pá: 9:00 - 17:00 | E-mail: podpora@bedocz.cz
Nákupní košík 0ks - 0 Kč

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.

Zásady zpracování osobních údajů


Zásady zpracování osobních údajů

 

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů určených pro servisní partnery a zákazníky

společnosti Smart Home Security s.r.o., které vydala společnost Smart Home Security s.r.o.,

IČO 06321399, DIČ CZ06321399, se sídlem Vyskočilova 1326/5, Michle, 140 00 Praha 4

(„Zásady“ a „společnost SHS“), je informovat zákazníky nebo servisní partnery o tom, jaké

osobní údaje o nich společnost SHS jako správce zpracovává při poskytování služeb pod

značkou BEDO (Bezpečný domov), prodeji zboží v e-shopu bedocz.cz a při návštěvách

internetových stránek provozovaných společností SHS a kontaktech s potenciálními

servisními partnery nebo zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost SHS tyto osobní

údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může

předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva zákazníkům nebo servisním partnerům v

souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů servisních partnerů nebo zákazníků

společnosti SHS a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb, zájemců

o služby a zboží a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností SHS

(„odběratel“), a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči

společnosti SHS.

 

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění

informační povinnosti společnosti SHS jako správce dle čl. 13 GDPR.

 

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je

společnost SHS schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží

může ze strany společnosti SHS dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 jméno a příjmení

 název obchodní firmy

 IČO, DIČ

 poštovní adresa

 adresa sídla nebo místa podnikání

 fakturační adresa

 identifikační údaje zástupce odběratele nebo kontaktní osoby, kterou odběratel určí

 identifikační údaje plátce vyúčtování

 bankovní spojení

 smlouva

 

2. Kontaktní údaje

 kontaktní telefonní číslo

 kontaktní e-mail

 

3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb, certifikaci

 druh a specifikace poskytované služby nebo zboží

 IP adresa

 Identifikační číslo hlavní jednotky HUB

 údaje o certifikačním řízení

 

4. Údaje z komunikace mezi společností SHS a odběratelem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi společností

SHS a odběratelem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci s odběratelem,

chatové a video-chatové komunikace mezi odběratelem a společností SHS.

 

5. Údaje spojené s marketingovými průzkumy a využíváním služeb

Jedná se o údaje odběratelů (zákazníků společnosti SHS) získané marketingovými průzkumy a

údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování odběratelů

(zákazníků společnosti SHS) při využívání služeb. Jsou zpracovány na základě oprávněného

zájmu společnosti SHS.

 

6. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či

k ochraně oprávněných zájmů společnosti SHS, ale jejich zpracování umožní společnosti SHS

zlepšovat služby, zaměřit se na to, co odběratele opravdu zajímá, a případně odběratele

informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě

udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

 

Jedná se zejména o:

 kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka společnosti SHS (jsou zpracovány na

základě souhlasu s marketingovým oslovením)

 záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností SHS získané z

cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení

provozu internetových stránek provozovaných společností SHS, internetovou reklamu a v

případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje

zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

 

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné

zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu společnosti SHS nebo na

základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

 

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu

oprávněných zájmů společnosti SHS

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností

společnosti SHS a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti SHS je povinné. Bez

poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke

zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování

osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti SHS je možné podat námitku.

Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 poskytování služeb nebo zboží (plnění smlouvy)

 vyúčtování za služby nebo zboží (plnění smlouvy)

 plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

 vymáhání pohledávek za odběratelem a ostatní spory (oprávněný zájem společnosti SHS)

 nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy)

 procesy spojené s identifikací odběratele (plnění smlouvy)

 zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti SHS, včetně obchodního

monitoringu (oprávněný zájem společnosti SHS)

 evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti SHS)

 marketingové průzkumy prováděné u odběratelů zboží nebo služeb společnosti SHS

(oprávněný zájem společnosti SHS)

 sledování využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování odběratelů zboží

nebo služeb společnosti SHS při využívání zboží nebo služeb (oprávněný zájem společnosti

SHS)

 

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto

účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními

předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

V případě jednání mezi společností SHS a zájemcem o služby společnosti SHS, které nebylo

završeno uzavřením smlouvy, je společnost SHS oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní

údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

U odběratelů zboží nebo služeb společnosti SHS je společnost SHS oprávněna v případě, že

mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat ve své databázi jejich základní osobní,

identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se

společností SHS po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu společností SHS.

V případě zakoupení zboží od společnosti SHS je společnost SHS oprávněna zpracovávat

základní osobní, identifikační a kontaktní údaje odběratele, údaje o zboží a údaje z

komunikace mezi odběratelem a společností SHS po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční

doby na zboží.

 

Faktury vystavené společností SHS jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit

právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy

archivovány i zákaznické smlouvy.

 

2. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením

prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím

elektronického kontaktu, zpracovává společnost SHS s jejich souhlasem po dobu uvedenou v

souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s

nabídkou služeb a zboží společnosti SHS. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím

internetových stránek provozovaných společností SHS, jsou společně s těmito kontakty

zpracovány i údaje z cookies společnosti SHS, které jsou umístěny na internetových

stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve

webovém prohlížeči povoleny.

 

3. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností SHS

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o

něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných

společností SHS, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek SHS a pro

účely internetové reklamy společnosti SHS.

 

C. Předání osobních údajů jiným správcům

Společnost SHS v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním

orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 

D. Kategorie dalších příjemců osobních údajů

Společnost SHS při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a

specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje

předané od společnosti SHS, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají

osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti SHS a nesmí je využít jinak. Jde zejména o

vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů,

internetovou reklamu, obchodní zastoupení nebo servisních partnerů. Společnost SHS

každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů,

ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních

údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný na webových stránkách bedocz.cz.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v

členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních

údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

 

E. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost SHS zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost SHS vede

evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke

zpracování osobních údajů.

 

F. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti SHS užívá společnost SHS zkratku OS nebo jiné vhodné

označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu

platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností SHS je vždy zřejmé,

že společnost SHS je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílá společnost SHS na kontakty

odběratelů buď na základě oprávněného zájmu společnosti SHS, a to jen do doby než vysloví

námitku proti zpracování osobních údajů, nebo na základě souhlasu s marketingovým

oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu. V zaslaných obchodních sděleních je

rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

 

G. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním

osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že je pro společnost SHS identifikovatelnou fyzickou osobou a

prokáže společnosti SHS svoji totožnost, níže uvedená práva. Tato práva je nutné uplatnit

způsobem, který je pro uplatnění konkrétního práva určen. Na žádosti uplatněné v rozporu s

těmito zásadami nebude brán zřetel. Uvedená práva je též možné realizovat pouze ve vztahu

k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje

následující práva:

 

 získat potvrzení, zda společnost SHS zpracovává osobní údaje,

 získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích,

kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o

existenci práva požadovat od správce (společnosti SHS) opravu nebo výmaz osobních

údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku

proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých

dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných

zárukách při předání údajů mimo EU,

 získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody

jiných osob.

 

V případě opakované žádosti bude společnost SHS oprávněna za kopii osobních údajů

účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit

písemně s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti SHS.

Společnost SHS v rámci žádostí o kopii údajů neposkytuje dokumenty jako např. smlouvy či

faktury, které již odběratel od společnosti SHS prokazatelně obdržel.

 

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm

bude společnost SHS zpracovávat. Odběratel má rovněž povinnost oznamovat společnosti

SHS změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Odběratel je zároveň

povinen společnosti SHS poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o

něm společnost SHS zpracovává, nejsou přesné. Společnost SHS provede opravu bez

zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu

osobních údajů je možné uplatnit na e-mailové adrese gdpr@bedocz.cz za podmínky

doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud

společnost SHS neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud

se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může uplatnit žádost o

výmaz, a to písemně s úředně ověřeným podpisem zaslaným na adresu sídla společnosti SHS

za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování,

pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá

námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem

na adresu sídla společnosti SHS.

 

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti SHS v případě

opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu

osobních údajů, bude společnost SHS informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy

se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu

údajů může společnost SHS poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti SHS osobní údaje, které se

ho týkají a které poskytl společnosti SHS v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu

a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a

strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li

řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod

třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na e-mailové adrese

gdpr@bedocz.cz za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů

z důvodu oprávněného zájmu společnosti SHS.

V případě, že společnost SHS neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro

zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost

SHS zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat

písemně na adresu sídla společnosti SHS.

 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je

možné kdykoli odvolat způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

 

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na

automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo

se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost SHS uvádí, že neprovádí

automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty

údajů.

 

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).